Актуализиран е съставът на Акредитационния съвет към Националната агенция за оценяване и акредитация


Актуализиран е съставът на Акредитационния съвет към Националната агенция за оценяване и акредитация

Министерският съвет актуализира състава на Акредитационния съвет към Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА), съобщи правителствената пресслужба.

Актуализирането се налага след като чл.-кор. Мирослав Иванов Дачев, представител на квотата на Съвета на ректорите в областта на хуманитарните науки и изкуствата, е поискал предсрочно прекратяване на мандата му поради сключване на договор за управление като ректор на Националната академия за театрално и филмово изкуство. Тази негова длъжност не позволява участие в акредитационния съвет на НАОА. Неговият мандат ще бъде довършен от проф. Тони Шекерджиева-Новак, член на академичния състав на Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство в Пловдив.

Съгласно законовите разпоредби, Акредитационният съвет към НАОА се състои от 11 души (председател и 10 членове - хабилитирани лица от областите на висшето образование, от които единият е и заместник-председател по следакредитационно наблюдение и контрол). Съставът на членовете включва шестима представители на висшите училища, по един представител на Българската академия на науките и на Селскостопанската академия, както и двама представители на Министерството на образованието и науката.

Мандатът на председателя, заместник-председателя и на членовете на АС към НАОА е шестгодишен. Половината от състава на Акредитационния съвет, с изключение на председателя, се обновява на всеки три години.

С друго решение от днес правителството отпусна 1 423 500 лв. за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност на студентите в редовна форма на обучение във висшите училища.

Финансиране ще получат 33 държавни висши училища за 129 689 студенти и 11 частни висши училища за 12 661 студенти.

Средствата се осигуряват ежегодно със Закона за държавния бюджет и се предоставят за изпълнение на политиките в областта на студентския спорт, насочени към оптимизиране на двигателния режим, учебно-тренировъчната и спортно-състезателната дейност, както и за материално-техническото й обезпечаване.

 

Добавена на 26.06.2024 г. в 18:45 ч.