Най-късно до 15 октомври се подават заявленията за еднократна помощ за ученици от първи, втори, трети, четвърти и осми клас, заявиха от Агенцията за социално подпомагане


Най-късно до 15 октомври се подават заявленията за еднократна помощ за ученици от първи, втори, трети, четвърти и осми клас, заявиха от Агенцията за социално подпомагане

Най-късно до 15 октомври се подават заявленията за отпускане на еднократна помощ от 300 лв. за ученици, записани в първи и осми клас, и за ученици, които продължават обучението си във втори, трети и четвърти клас. Средствата се изплащат на два пъти - 50 на сто от размера се предоставя след влизане в сила на заповедта за отпускането на помощта, а остатъкът - в началото на втория учебен срок, ако детето продължава да посещава училище. Това съобщиха от Агенцията за социално подпомагане (АСП) в отговор на запитване на БТА.

От агенцията напомниха, че заявленията се подават в дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес.

Еднократната помощ за учебната 2024/2025 г. се предоставя независимо от доходите на семействата. Ако родителите на първокласници и осмокласници желаят да получат помощта преди началото на учебната година, е необходимо да приложат удостоверение от училището, че детето им е записано в съответния клас, напомнят от АСП.  Това е така, тъй като в тези етапи на обучение има задължително записване, уточняват оттам. Те добавят, че по служебен път Агенцията получава от Министерството на образованието данните за реално записаните ученици в съответния клас на обучение най-рано на 5 октомври, т.е. след началото на учебната година.

При подаване на заявлението за отпускане на еднократна помощ за учениците от втори, трети и четвърти клас не е необходимо да се представя такова удостоверение. „Това е продиктувано от обстоятелството, че в общия случай учениците, успешно завършили първи, втори и трети клас, продължават автоматично обучението си в по-горен клас, без да е необходимо изрично да преминават процедура по записване в училище след завършването на предходния“, коментира от АСП.

Подаването на заявление става лично чрез представяне на лична карта. Може да се изпрати и чрез лицензиран пощенски оператор, включително чрез услуга за електронна препоръчана поща, както и по електронен път с квалифициран електронен подпис. Друга възможност е по електронен път посредством електронна административна услуга съгласно Закона за електронното управление. Помощта се предоставя и на настойник/попечител, който отглежда детето, както и на семействата на близки или роднини и на приемните семейства за настанените при тях деца.

От АСП подчертават, че еднократната помощ за ученици се възстановява, когато детето не постъпи или не бъде записано в училище, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние; ученикът не продължи обучението си през втория учебен срок до завършване съответно на първи, втори, трети, четвърти или осми клас, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние; ако в рамките на един месец от учебната година има отсъствия от пет учебни часа, за които няма уважителни причини.

Добавена на 02.07.2024 г. в 14:05 ч.