Софийският университет „Св. Климент Охридски‘‘ и Държавната агенция за закрила на детето сключиха споразумение за сътрудничество


Софийският университет „Св. Климент Охридски‘‘ и Държавната агенция за закрила на детето сключиха споразумение за сътрудничество

Ректорът на Софийския университет (СУ) „Св. Климент Охридски‘‘ проф. д-р Георги Вълчев и председателят на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) - д-р Теодора Иванова, подписаха споразумение за сътрудничество, съобщиха днес от висшето училище.

На срещата присъстваха деканът на Факултета по педагогика на СУ -  доц. д-р Ваня Божилова, и Камелия Николова, главен директор на Главна дирекция „Контрол по правата на детето" към ДАЗД.

Двете страни изразиха задоволство от съвместната си работа, като направиха планове за бъдещо сътрудничество. Споразумението цели да бъдат изградени устойчиви политики за закрила на децата, обмен на експертиза и дейности, свързани с научни изследвания, проектна работа, образование, кариерно развитие, продължаваща квалификация, студентски практики и стажове, уточняват от СУ.

Софийският университет и ДАЗД ще си съдействат за съвместното планиране и реализиране на политики в областта на закрилата на деца – в това число експертна дейност ,консултиране и експертно оценяване от страна на академичната общност по разработени от ДАЗД стратегически документи - национални стратегии и програми.

Предвижда се сътрудничество при реализиране изпълнението на национални стратегии и програми, както и съвместно разработване и осъществяване на проекти за развитие на политиките за закрила на децата, и съпътстващите ги дейности.

Съгласно споразумението ще бъде осъществявана и експертна дейност и сътрудничество от страна на академичната общност при провеждане на изследвания, анализи и оценки към ДАЗД. Предвижда се и съвместно организиране на дейности за повишаване на професионалната квалификация на преподаватели и експерти чрез представяне на реални казуси и проблеми от практиката, и оказване на помощ при тяхното решаване.

Сътрудничеството между двете институции ще доведе и до участие на експерти от ДАЗД в екипни четения и като хонорувани преподаватели в учебни програми в ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ във Факултетa по педагогика. То предвижда и създаване на съвместни образователни програми в помощ на преподавателите и на специалистите от практиката.

Очаква се двете страни да си оказват взаимно съдействие и при организиране на обучения за студенти с участие на външни специалисти в съответната област, както и при осъществяване на научноизследователска работа и проектна дейност.

Споразумението предвижда и участие на всяка от страните в организирани от партньора събития – форуми, конференции и кръгли маси; организиране на съвместни обучения, кръгли маси, конференции и други събития, съобразно потребностите на практиката, включително по линията на последващата професионална реализация на студентите.

Сред целите на споразумението са и организирането на студентски стажове и подпомагане на кариерното развитие на студентите.

/ЙВЛ

Добавена на 04.07.2024 г. в 15:30 ч.