Депутатите разглеждат на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър


Депутатите разглеждат на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър

Депутатите разглеждат на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. Точката е първа в гласувания дневен ред за работа на Народното събрание тази седмица. 

На първо четене ще бъдат разгледани промени в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, Закона за българите, живеещи извън страната. 

На второ четене в програмата е включен законопроект за изменения на Закона за признаване на професионални квалификации, както и на промени в Закона за ограничаване изменението на климата. В програмата за работа е включен и Доклад за дейността на Комисията за прякото участие на гражданите и взаимодействието с гражданското общество в 49-ото Народно събрание за периода май 2023 - декември 2023 г., както и годишните отчети за дейността на Комисията за защита на личните данни за 2022 г., на Съвета за електронни медии за 2022 г., и доклад за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране през 2022 година. Предвиден е и редовен парламентарен контрол.

Добавена на 20.03.2024 г. в 10:10 ч.