В националните образователни програми има силен акцент върху детските градини, каза Емилия Лазарова


В националните образователни програми има силен акцент върху детските градини, каза Емилия Лазарова

“Предстои изграждане на площадки за обучение по безопасност на движението в над 400 детски градини.” Това съобщи заместник-министърът на образованието и науката в оставка Емилия Лазарова пред директори на детски градини на форум за предучилищното образование, организиран от Съюза на ръководителите в системата на народната просвета в България. По думите ѝ за първи път се поставя толкова голям акцент на тези образователни институции в националните програми на Министерство на образованието и науката (МОН), съобщиха от пресцентъра на образователната институция.

Детските градини имат възможност за участие наравно с училищата в две от новите програми на Министерството – “Без агресия за сигурна образователна среда“ и “Безопасност на движението по пътищата“. Сред специфичните цели на първата програма е развитие и ангажиране на общността в детската градина за създаване на сигурна образователна среда и превенция на агресията и насилието, както и подкрепа на образователна култура на взаимно уважение и зачитане на достойнството. По втората програма ще бъдат изграждани площадки за обучение по Безопасност на движението по пътищата (БДП), което е и последователна политика на МОН през последните години, добавят от ведомството.

Както и досега, детските градини ще могат да участват и по програмите “Заедно за всяко дете“ и “Хубаво е в детската градина“. Акцент в тях е ангажирането на родителите и семействата в процеса на обхващане и включване на децата и учениците в образователната система.

По думите на зам.-министър Лазарова сериозен ресурс за подкрепа на децата в градини и яслени групи, но и на техните семейства, ще бъде осигурен по проект “Силен старт“. Той се реализира от МОН и е финансиран по европейската програма “Образование“, съфинансирана от Европейския съюз (ЕС). По проекта ще се предоставя допълнителна подкрепа за деца със специални образователни потребности (СОП), на деца в риск, с хронични заболявания, както и на такива с изявени дарби, за трайното им приобщаване в предучилищното образование. За целта детските градини могат да наемат психолози, логопеди и ресурсни учители.

Политиката за приобщаващото образование в ранна детска възраст се допълва и с инвестициите по Плана за възстановяване и устойчивост, като предстои да бъдат изградени осем нови детски градини в София, а 49 детски градини да бъдат модернизирани в цялата страна.

“Образованието и грижите в ранна детска възраст полагат основите и допринасят за познавателното, езиковото, социалното и емоционалното развитие на децата“, каза Емилия Лазарова. Тя отбеляза, че е създадена междуведомствена работна група с участие на експерти от МОН, Министерство на здравеопазването (МЗ) и Министерството на труда и социалната политика (МТСП), която под ръководството на образователния министър в оставка Галин Цоков вече обсъжда как децата от най-ранна детска възраст да получат сериозна подкрепа за развитието си.

“Междуинституционалното споделяне е най-важното за постигане на качествено образование и грижа в ранна детска възраст“, посочи Емилия Лазарова. По думите ѝ МОН държи на многосекторното сътрудничество в тази посока.

В рамките на форума, посветен на предучилищното образование, председателят на Съюза на ръководителите в системата на народната просвета Диян Стаматов благодари на екипа на министър Цоков и специално на зам.-министър Лазарова за добрия резултат от диалога при изготвянето на Колективния трудов договор, в който е постигнато увеличение на възнагражденията за учители и непедагогически персонал в детските градини. По думите му в Закона за бюджета е отбелязан “симптоматичен напредък“ в тази посока. Представители на градините отново настояха в МОН да бъде създадена отделна структура по въпросите на предучилищното образование, особено когато въпросът за ранното детско развитие вече се налага като стратегически за промяна в модела за образование.

 

Добавена на 19.03.2024 г. в 22:05 ч.